OBEC STUPNÉ

 

Obec StupnéObecný úradDHZ StupnéDS Ivana PiškuTJ StupnéCirkevŠkolstvoKultúraTuristikaPovesti

 

 

časnosť

 

Je potešiteľné, že v obci narastá počet obyvateľov, a preto prvoradou úlohou obecného zastupiteľstva je, aby potreby občanov boli riešené pre všetky vekové vrstvy  obyvateľstva či už v oblasti zvyšovanie životnej úrovne, v oblasti sociálnej, kultúrnej a športovej. Toto všetko je možné  však naplniť iba s pochopením a podporou občanov.

 

V obci je dobudovaná hlavná vetva obecného vodovodu, a postupne by sa mali dokončiť aj bočné vodovodné vetvy. Je potešiteľné, že občania  pristupujú zodpovedne k separovanému zberu odpadov, čo sa odzrkadlilo  v čistote obce. Tu treba však podotknúť, že je treba stále čo naprávať.  Konečne po dlhých rokoch sa začína riešiť veľký problém a to odkanalizovanie nielen našej obce ale celej Papradnianskej doliny. Financovanie uvedenej akcie je už doriešené, práce na budovaní kanalizácie v našej obci započnú v septembri tohto roku.  Bola prevedená rekonštrukcia verejného osvetlenia , ešte je potrebné  vymeniť rozvádzače  a zdemontovať staré lampy, na túto akciu obec podala žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z eurofondov. Taktiež  bola prevedená rekonštrukcia miestneho rozhlasu, staré železné stĺpy pri hlavnej ceste boli odstránené z dôvodu  budovania chodníka pre peších, na ktorého časť už má obec prisľúbené finančné prostriedky z erurofondov.  Najskôr  je však potrebné aby boli urobené kanalizačné prípojky a dažďová  voda  bola odvedená  kanalizačným potrubím.  Podľa finančných možností bola zrekonštruovaná cesta na Jarek, Podskaly a časť Potoky. Most cez rieku Papradňanka pri materskej škole bol v havarijnom stave, previedla sa jeho čiastočná rekonštrukcia a v hlavnom toku rieky, kvôli neustále sa prehlbujúcemu korytu  Povodie Váhu zabudovalo drevokamenné prahy čím sa zvýšila  hladina rieky a stabilizovalo sa  dno.

 

Pre stabilizáciu mladých rodín  obec pri narodení dieťaťa  poskytuje rodičom  finančný príspevok . Keďže detí v obci pribúda, je potrebné riešiť  umiestnenie detí do MŠ a teda jej rozšírenie – na túto akciu má obec  pridelenú  už časť finančných prostriedkov z MF a dofinancovanie akcie bude riešené z vlastných zdrojov.  Pre znižovanie nákladov pre MŠ  obec  zateplila budovu, staré okná sa vymenili za plastové, budova je napojená na rozvod plynu a verejný vodovod. Keďže v obci je nedostatok stavebných pozemkov  k stabilizácii a zvýšeniu počtu obyvateľov  obec prostriedkov SˇFRB a vlastných prostriedkov postavila 2 bytové domy,  kde  býva 16 mladých rodín. Nedostatok stavebných pozemkov priamo v obci bolo riešené rozšírením ÚP obce v časti nad Jasenicou, čo však nepostačuje, a preto obecný úrad na žiadosť občanov dal vypracovať doplnok ÚP obce č. 3, ktorý by mal za súhlasného stanoviska občanov dlhodobo vyriešiť problém zo stavebnými pozemkami v obci, a tak vyriešiť stabilizáciu mladých rodín.

 

Pre najmenšie deti  bolo s podporou Urbariátu   postavené detské ihrisko, ktoré splnilo očakávanie všetkých detí. Je potrebné však si ho chrániť a v budúcnosti rozširovať o ďalšie prvky ihriska.   V uvedenom areáli  bol zrekonštruovaný prírodny amfiteáter , ktorý je využívaný hlavne pri organizovaní hodového jarmoku, ale aj na ďalšie akcie poriadané v obci, ako oslavy dňa detí, stavanie obecného mája, usporiadanie country koncertov, obecnej hasičskej súťaže a pod.

 

Pre skvalitnenie športových podujatí  obec  za finančnej pomoci fa. KYSAK a.s. Žilina a brigádnickej pomoci občanov vybudovala pri ihrisku Pod  Stráňami  moderné futbalové šatne, ktoré slúžia nielen  futbalistom, ale aj hasičom, a podľa potreby ostatným občanom. Taktiež sa postupne  za pomoci športovcov vymieňa staré oplotenie ihriska, upravil a spevnil sa terén pri ihrisku, ktorý slúži ako parkovisko.

 

Za pomoci členov hasičského zboru bola opravená fasáda hasičskej zbrojnice, kde bola umiestnená socha sv. Floriána patróna hasičov. Taktiež  boli vybudované tri základne  - vjazdy do rieky , ktoré slúžia v prípade požiaru pre umiestnenie hasičskej techniky. 

 

Kultúrny dom  potrebuje  úplnú rekonštrukciu.  Pre skultúrnenie prostredia, kde sa poriadajú divadelné hry  ako aj iné kultúrne akcie,  obec za pomoci občanov zrenovovala sálu kultúrneho domu , zabezpečila opravu stolov, zakúpila nové stoličky.

 

Za finančnej pomoci z Programu obnovi dediny bola v obci vybudovaná orientačná tabuľa  a v miestnej časti Potoky   odpočívadlo pre turistov, na ktoré v budúcnosti  obec plánuje naviazať turistické a náučné chodníky.   

 

Dom smútku, ktorý slúži všetkým  už 20 rokov  potrebuje čiastočnú rekonštrukciu, ktorej sa treba venovať postupne každý rok. V minulosti bolo vybudované nadkrytie prístupových schodov k domu smútku, čím sa vyriešil problém hlavne v zimných mesiacoch.  V tomto roku  obec započala  so stabilizáciou oporného múra zo zadnej časti DS, ďalej prístavbou miestnosti pre chladiaci box  a výstavbu zvonice. Dom smútku bol vymaľovaný a taktiež bola opravená fasáda  na kaplnke v strede obce. Z iniciatívy nášho občana p. Jána Babiara  bola vybudovaná krížová cesta , ktorou sa dostaneme až na vrchol Žeravice.

     

Všetky tieto práce by sa nadali zvládnuť bez výdatnej pomoci a podpory občanov za čo im patrí srdečná vďaka.  Čakajú nás však ďalšie dôležité úlohy ako je vybudovanie už spomínanej kanalizácie a vodovodu, čo bude vyžadovať od občanov značnú trpezlivosť a zhovievavosť  a potom  oprava všetkých miestnych komunikácií, čo je možno azda najpálčivejší problém v obci.

 

Doterajšie dobré výsledky sú zárukou, že dosiahnutie nových cieľov je reálne. V roku 2010 a 2011 to okrem iného potvrdzuje schválenie projektovej dokumentácie na vybudovanie chodníka pre chodcov i vydanie stavebného povolenia, na základe čoho sa rozbehli práce na vybudovaní chodníka. Úspešne tiež napreduje budovanie kanalizácie v obci. V tomto smere občania prejavujú veľké pochopenie. Rozhodne sú pre nich stimulom splnené úlohy, ktoré sme už spomenuli a ktorých počet rozširuje dokončenie výstavby zvonice pri Dome smútku či prekrytie rigola na miestnej komunikácii vedúcej k cintorínu a k Domu smútku.

 

Dva zvony nesúce mená slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda, ktoré sú umiestnené vo zvonici, posvätil na Sviatok Krista Kráľa v roku 2011 dekan našej farnosti Mgr. Ľubomír Zedník za hojnej účasti veriacich a ostatných občanov. Chvíle po posviacke zvonov, spojené s pohostením tradičnými koláčmi, boli neformálnou príležitosťou bilancovať a tešiť sa v perspektíve rovnako úspešných aktivít.

 

Rok 2011 zavŕšilo stretnutie občanov a obecného zastupiteľstva v predvečer Štedrého dňa na vianočnom kultúrnom programe spestrenom živým betlehemom i pohárom vareného vína, na ktorých obyvateľov Stupného pozval starosta obce. Toto tzv. vianočné pásmo sa zaradilo medzi mnohé, dnes už tradičné dedinské akcie, ako je vystúpenie Divadelného súboru Ivana Pišku, trojkráľový výstup na Holý vrch, Memoriál Pavla Mičiníka, hasičská súťaž o pohár starostu obce či stupniansky hodový jarmok, ale aj medzi obvyklé akcie realizované v podmienkach Slovenska a jeho obcí. Z nich spomenieme detský karneval, Deň matiek, stavanie "mája" i rozlúčku s ním, Deň detí, Mesiac úcty k starším a stretnutie s dôchodcami i príchod sv. Mikuláša medzi najmenších.

 

V roku 2010 k týmto podujatiam v našej obci ešte pribudol Veterán Manín tour, predstavenie "Našleháno" v podaní Valašského národního divadla a country večer Žeravica 2010.  V roku 2011 opäť country večer Žeravica 2011 a divadelné predstavenie Naragada v v podaní Valašského národního divadla a Divadelného súboru Ivana Pišku, ktoré obyvatelia obce vrelo privítali.

 

Ruky a um obecného zastupiteľstva a občanov začali pripravovať podujatia k oslavám 595. výročia prvej písomnej zmienky o obci Stupné, ktoré sa mali uskutočniť v nasledujúcom roku.

 

Rok 2012 priniesol v obci pokračovanie na rekonštrukcii Domu smútku a materskej školy, ako aj amfiteátra pri kaplnke. Pracovalo sa tiež na dokončovaní výstavby vodovodu a na ďalšom budovaní kanalizácie v súlade s vytýčenými úlohami.

 

Po krátkej ťažkej chorobe dňa 1. augusta 2012 zomrel starosta obce Peter Splavec.

 

Pri príležitosti Sviatku Sedembolestnej Panny Márie sa v septembri 2012 uskutočnili oslavy 595. výročia prvej písomnej zmienky o obci Stupné. Rad kultúrno-spoločenských akcií z minulých rokov rozšíril súťaž vo varení kotlíkového gulášu.

 

Na základe volieb dňa 9. marca 2013 sa starostom obce stal Peter Krajčoviech.

 

V roku 2013 sa dokončili práce na výstavbe kanalizácie v obci. Následne boli uvedené do pôvodného stavu miestne komunikácie. Dokončila sa rekonštrukcia Domu smútku a zrekonštruoval sa interiér hasičskej zbrojnice. Na obecnom úrade, kultúrnom dome a hasičskej zbrojnici boli osadené nové okná. Pohyb obyvateľov ha hlavnej miestnej komunikácii uľahčilo vybudovanie chodníka.

 

V obci badať spoluprácu starostu, obecného zastupiteľstva a občanov. Obyvatelia Stupného aktívne prispievajú k zveľaďovaniu svojho prostredia a celej obce. Uvedomujú si, že len spoločným úsilím možno dosiahnuť ďalšie úspechy a žiť pokojným životom, v ktorom tradičné i netradičné kultúrno-spoločenské podujatia, ale aj prístupy k rozvíjaniu aktivít musia mať svoje miesto, ak ľudský um, dobrá vôľa i humánne princípy nechýbajú.

 

 

  

 

 

HistóriaSúčasnosťSymboly obceMapa obceHymna obceNapísali o Nás